แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

     แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พื้นที่เป้าหมายกลุ่มภาคกลางตอนบน 3 จังหวัด อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท