สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บริการ 1 ติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          https://www.facebook.com/acad.chandra
บริการ 2 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
          Line ID : cruadmission
บริการ 5 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 6 ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
          >>คลิกลิงก์