อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ

อธิการบดี
E-mail : rachen.m@chandra.ac.th

รองอธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน
E-mail : dr.anek.t@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
E-mail : kiadtipo@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพร ท่าจีน

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail : piyaporn.ta@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
E-mail : chalermkiat.d@chandra.ac.th

นายธงชัย เหลืองทอง

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : tongchai.l@chandra.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
E-mail : nuntawun.b@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสิทธิประโยชน์และพันธกิจสัมพันธ์
E-mail : thamaporn.p@chandra.ac.th

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
E-mail : thitiwas.s@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

E-mail : amnat.s@chandra.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail : prasert.c@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : amnat.s@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail : sitti.v@chandra.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

E-mail : prasert.c@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
E-mail : pisut.p@chandra.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail : pitsamai.j@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : akhaphan.t@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
E-mail : natthapat.s@chandra.ac.th

นายบุญเกียรติ ชีระภากร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : boonkiat.c@chandra.ac.th

ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : weerapong.r@chandra.ac.th

ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
E-mail : wijit.j@chandra.ac.th