อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

รักษาราชการแทนอธิการบดี
E-mail : sumalee.c@chandra.ac.th

รองอธิการบดี

นายสงกรานต์ สุขเกษม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
E-mail : songkran.s@chandra.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย
E-mail : piyaporn.ta@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เหลืองทอง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน
E-mail : tongchai.l@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา

รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
E-mail : dr.anek.t@chandra.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
E-mail : nuntawun.b@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : chonticha.t@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช คำทองทิพย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

E-mail : tawat.k@chandra.ac.th

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
E-mail : thitiwas.s@chandra.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail : prasert.c@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : amnat.s@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail : sitti.v@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
E-mail : sitti.v@chandra.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

นายบุญเกียรติ ชีระภากร

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : boonkiat.c@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : akhaphan.t@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail : pitsamai.j@chandra.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
E-mail : natthapat.s@chandra.ac.th

ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : weerapong.r@chandra.ac.th