ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง

คำขวัญ“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่
วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน
ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน”
วิสัยทัศน์“อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
ที่ตั้งละติจูด 14o-35’12’’
ลองติจูด 100o-27’32’’
พื้นที่ 968.37 ตร.กม. (613,120 ไร่)
ห่างจาก กทม. 108 กม.
เขตการปกครอง7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมู่บ้าน
อบจ. 1 แห่ง อบต. 43 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
ประชากร97,915 ครัวเรือน 281,296 คน
ชาย 134,914 คน (47.96%)
หญิง 146,382 คน (52.04%)
เศรษฐกิจGPP 25,411 ล้านบาท
อาชีพหลัก เกษตรกรรม (ข้าว มะม่วง พืชผัก)
การศึกษาสพฐ. 194 แห่ง ครู 1,929 คน นร. 32,423 คน
สช. 157 แห่ง ครู 241 คน นร. 4,212 คน
ท้องถิ่น 9 แห่ง ครู 250 คน นร. 3,715 คน
สอศ. 4 แห่ง ครู 132 คน นร. 908 คน
รวม 364 แห่ง ครู 2,552 คน นร. 41,258 คน
สาธารณะสุขรพ. 1 แห่ง
รพ.ชุมชน 6 แห่ง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 76 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำน้อย
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญวัดม่วง (พระใหญ่ที่สุด โบสถ์ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดขุนอินทประมูล (พระนอนใหญ่ที่สุดในไทย)
วัดจันทรังษี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ)
วัดป่าโมกวรวิหาร (พระนอนสวยที่สุด)
วัดไชโยวรวิหาร (พระสมเด็จเกษไชโย)
ผู้บริหาร ทีมงานผวจ.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
รอง ผวจ. นายประมวล มุ่งมาตร
รอง ผวจ. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี
หน.สนง. นางสาวชไมพร อำไพจิตร
ปลัดจังหวัด นายสมยศ พุ่มน้อย
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
ด้านเศรษฐกิจ1. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(จำนวน 29 หมู่บ้าน)
  1.1 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว (เส้นทางท่องเที่ยว การแสดง อาหาร)
  1.2 การพัฒนาทักษะในการเป็นนักเล่าเรื่อง
  1.3 การจัดทำแผนธุรกิจการท่องเที่ยว
  1.4 การสร้างคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
  1.5 การสร้างอัตลักษณ์ชุมชน (ตราสัญลักษณ์หมู่บ้าน บรรจุภัณฑ์)
  1.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (ประเภท C และประเภท D เพิ่มระดับขึ้น 1 ดาว)
ด้านสังคม1. สังคมสูงอายุ
  1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
  1.2 การวิจัยด้านผู้สูงอายุในจังหวัด
ด้านสิ่งแวดล้อม1. การลดปริมาณขยะพลาสติก
ด้านทำนุศิลปะ วัฒนธรรม1. การพัฒนาศิลปะพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว
ด้านการศึกษา1. การขาดแคลนครู
2. ครูผู้สอนไม่ตรงตามรายวิชา
3. ผลคะแนน ONET ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
4. การพัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย
5. การพัฒนาทักษะการวิจัยของครู
ประเด็นแนวทางจังหวัดอ่างทอง
ด้านเศรษฐกิจ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี*
1. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
- เส้นทางท่องเที่ยว
- การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นถิ่น
- สำรับอาหาร ของกินหมู่บ้าน
2. การพัฒนาทักษะในการเป็นนักเล่าเรื่อง
3. การจัดทำแผนธุรกิจการท่องเที่ยว
4. การสร้างคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
5. การสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
- ตราสัญลักษณ์หมู่บ้าน
- ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนามาตรฐานการผลิต
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ช่องทางการตลาด
1. บ้านหัวไผ่ หมู่ 6
2. บ้านหัวไผ่ หมู่ 9
3. บ้านศาลาแดง
4. บ้านคลองวัว
5. บ้านมหาดไทย
6. บ้านเทวราช
7. บ้านราชสถิต
8. บ้านไชโย
9. บ้านสายทอง
10. บ้านนรสิงห์
11. บ้านบางเสด็จ
12. บ้านเอกราช
13. บ้านอินทประมูล
14. บ้านคำหยาด
15. บ้านรำมะสัก หมู่ 5
16. บ้านรำมะสัก หมู่ 12
17. บ้านบางพลับ
18. บ้านสีบัวทอง หมู่ 3
19. บ้านสีบัวทอง หมู่ 4
20. บ้านแสงหา
21. บ้านวังน้ำเย็น
22. บ้านหัวตะพาน
23. บ้านม่วงเตี้ย
24. บ้านศาลเจ้าโรงทอง
25. บ้านไผ่จำศีล
26. บ้านสี่ร้อย
27. บ้านสามโก้
28. บ้านอบทม
29. บ้านมงคลธรรมนิมิต
ด้านสังคม**1. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
-
ด้านสิ่งแวดล้อม1. การจัดการขยะชุมชน
2. การลดการใช้ขยะพลาสติก
-
ด้านการศึกษา1. พัฒนาครูศูนย์เด็กเล็ก
2. พัฒนาครูการศึกษาปฐมวัย
3. พัฒนาการสอนกลุ่มสาระวิชาเอก
4. พัฒนาทักษะการวิจัยทางการศึกษา
-

หมายเหตุ * เป้าหมายหมู่บ้านนวัตวิถีของจังหวัด
         ** ประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ยังไม่มีรายละเอียดของประเด็นปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

ข้อมูลแนวทางการพัฒนา

     จังหวัดอ่างทองรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองร่วมกัน แต่เนื่องจากประธานที่ประชุมจะหมดวาระการปฏิบัติงานใน 3 เดือน ดังนั้นในการพัฒนาความร่วมมือจึงมอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเป็นผู้รับผิดชอบและประสานการดำเนินงานต่อไป

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ได้มีพระราโชบายด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนในการลงพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีองคมนตรีดาว์พงษ์ สุวรรณรัตน์เป็นผู้เข้ามาดูแลและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ซึ่งลักษณะการกำหนดพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะระบุหมู่บ้านในพื้นที่ที่ประสบปัญหา เช่น หมู่บ้านที่มีปัญหาการอ่านออก-เขียนได้ของเยาวชน เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจต้องใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว จากตัวอย่างจากลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าไปจัดตั้งศูนย์การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ชัยนาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 18 ปีได้ลงพื้นที่ช่วยประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น
     จังหวัดอ่างทองมีความหลากหลายทางพื้นที่ ประกอบด้วย 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 44 แห่ง ดังนั้น การดำเนินงานเบื้องต้นอาจกำหนดเป็นอำเภอละ 1 ประเด็น ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ คือ จังหวัดอ่างทองไม่ใช่จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ 605,232.5 ไร่ และมีพื้นที่ราบลุ่ม จังหวัดอ่างทองในปัจจุบันมุ่งเน้นการเป็นครัวสุขภาพเพื่อเมืองมหานคร ลักษณะการผลิตอาหารเป็นการผลิตอาหารสุขภาพสู่เมืองหลวง มีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยที่เน้นผักและผลไม้เป็นหลัก และมีการประมงเป็นปัจจัยสนับสนุน
     นอกจากนี้ข้อมูลสำคัญที่มหาวิทยาลัยอาจนำไปพิจารณาประกอบด้วย 1)ด้านเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอ่างทองได้รับงบประมาณร่วมกับจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี จำนวนประมาณ 800-900 ล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านครัวสุขภาพเพื่อเมืองมหานคร โดยจังหวัดอ่างทองมุ่งเน้นการปลูกผักและผลไม้ 2)การปรับพื้นที่เพื่อการปลูกผักและผลไม้ จังหวัดอ่างทองใช้งบประมาณจำนวน 70 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมให้มีน้ำเพียงพอและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ปี ทั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์คือการปลูกผักและผลไม้ที่ได้รับมาตรฐาน GAP 3)ปัญหาด้านการขายและการตลาด จังหวัดอ่างทองใช้กลไกตลาดประชารัฐ เข้ามาช่วยในด้านการตลาด การเงิน การขนส่งและโลจิสติกส์ และได้ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลในจังหวัดเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มาตรฐาน GAP 4)การท่องเที่ยวเป็นเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัดอ่างทอง โดยจังหวัดอ่างทองมีวัดมากกว่า 200 แห่ง ซึ่งเป็นจุดแข็งในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น วัดม่วง วัดขุนอินประมูล วัดป่าโมกวรวิหาร วัดไชโยวรวิหาร และวัดจันทรังษี เป็นต้น 5)จังหวัดอ่างทองมีโครงการตัวอย่าง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 3 โครงการ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ จำนวน 2 ฟาร์ม และโครงการแก้มลิง “หนองเจ็ดเส้น” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 6)โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานหรือดาวจาก OTOP ที่ประสบปัญหาขายสินค้าไม่ได้ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาสูตรและมอบให้กับชาวบ้านไปดำเนินการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขายสินค้าช่องทางออนไลน์ 7)ปัญหาน้ำท่วม เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโยธาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้มีแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว 8)ปัญหาด้านสังคม เกิดจากคนยากจนจำนวนมาก ปัญหาการศึกษาที่มาจากการขาดแคลนครู เนื่องจากโรงเรียนส่วนมากมีขนาดเล็ก ไม่สามารถเพิ่มจำนวนครูได้และประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมให้ยุบโรงเรียน
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวสรุปแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดชัยนาทมีความสอดคล้องกับประเด็นของจังหวัดอ่างทอง เช่น การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน การยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการประชารัฐไทยนิยมยั่งยืน และการจัดทำสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ TLTV ซึ่งองคมนตรีพลเอกดาวพงษ์ สุวรรณรัฐ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้แนะนำคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำเสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของจังหวัดอ่างทองเบื้องต้น ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาครัวสุขภาพ เส้นทางการท่องเที่ยว และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 2) ด้านสังคม มุ่งเน้นด้านการศึกษา 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางการดำเนินงานจะขออนุญาตรับข้อเสนอแนะจากตัวแทนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเพื่อนำประเด็นต่างๆ ไปสังเคราะห์วางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
     จากการให้ข้อเสนอแนะจากตัวแทนส่วนราชการต่างๆ สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญได้ดังนี้ นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบด้านความมั่นคงและความเรียบร้อย นำเสนอประเด็นความเสี่ยงด้านยาเสพติด และการดำเนินงานโครงการครูพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังเสนอประเด็นด้านการเกษตร เช่น นมแพะ การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP การแก้ปัญหาครู เป็นต้น ด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ได้เสนอประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงาน 5 ประเด็น คือ 1) สถานที่ หมู่บ้านและชุมชนท่องเที่ยวมีความสะอาดเรียบร้อย 2) ผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากวัฒนธรรมหรือภูมิปํญญา 3) คนเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 4) การสร้างอัตลักษณ์ ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนและ 5) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีเป้าหมาย 29 หมู่บ้าน ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีโครงการหมู่บ้านนวัตวิถี ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีหมู่บ้าน OTOP ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีอาชีพพระราชทาน คือ ตุ๊กตาชาววัง และหมู่บ้านเอกราช ที่ผลิต สร้างและซ่อมกลองมากที่สุดในประเทศไทย และด้านการเกษตรมีประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดอ่างทองกว่า 560,000 ไร่ กว่า 400,000 ไร่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร และใช้ปลูกข้าวกว่า 290,000 ไร่ สามารถผลิตข้าวได้ 800 กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ ดังนั้น จังหวัดอ่างทองจึงเป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวส่งออกไปยังภาคส่วนต่างๆ จำนวนมากในหนึ่งฤดูกาล ทางด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นายสุดใจ มอญรัต ได้กล่าวว่า ปัญหาหลักของจังหวัดอ่างทองคล้ายกับจังหวัดชัยนาทคือโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนนักเรียนไม่มาก ซึ่งชุมชนและท้องถิ่นแสดงความประสงค์ไม่ให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ครูไม่ครบชั้น และวิชาเอกของครูผู้สอนไม่ตรงตามรายวิชาที่ต้องสอน โดยเฉพาะรายวิชาหลัก นอกจากนี้ปัญหาด้านคะแนน ONET ทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยผลการวิเคราะห์ปัญหามีสาเหตุจากครูผู้สอนเช่นกัน ทั้งนี้ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ การใช้ระบบ TLTV และ DLIT ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครู ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญอื่นๆ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาปฐมวัย 2) การบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาครู คูปองการพัฒนาครู 3) การทำวิจัยซึ่งเป็นปัญหาของครูในจังหวัดซึ่งไม่ได้จบด้านการวิจัย จึงอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัย ด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ ได้กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนมาก เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ปัญหาคือความพร่องของสวัสดิการ ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนสวัสดิการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นอกจากนี้ การผลิตสินค้าที่เกษตรกรได้รับรายได้น้อยเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องร่วมกันพิจารณาว่าการดำเนินงานในปัจจุบันตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้ามามีส่วนช่วยในการวางระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจังหวัดอ่างทองมีข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการดำเนินการต่อไปนางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่พบคือ จังหวัดอ่างทองต้องรับภาระขยะจาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี และประเด็นที่จังหวัดอ่างทองจะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคือประเด็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้เกิดความร่วมมือกัน ทำกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณการใช้ลง นายบุริศร์ กาบเครือ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าปัญหาการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทองคือ การประสานงานระหว่างส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บข้อมูลพื้นฐานซึ่งท้องถิ่น จึงต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเด็นการพัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดบุคลากรในการดูแลเด็กจึงอาจขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการแก้ปัญหาดังกล่าว นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่พบคือ การปลูกข้าวของเกษตรกรซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับนักวิชาการ แต่เกษตรกรมักจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนักวิชาการ และไม่ปฏิบัติตามนอกจากนี้งานครัวสุขภาพ พบปัญหาด้านกระบวนการ คือ ขาดบุคลากรในการซื้อขายสินค้า และปัญหาที่พบด้านการบริหารจัดการคือเกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เอง และระบบสหกรณ์ที่พบปัญหาการทุจริตที่แฝงปัญหาด้านระเบียบวินัย จึงอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าว
     ความน่าจะเป็นโครงการและงานวิจัยตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยจะพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งจะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดอ่างทอง 2)ด้านสังคม จัดทำโครงการครูพี่เลี้ยง, โครงการยกระดับบุคลากร และโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลเพื่อแก้ปัญหาครูขาดชั้นเรียน 3)ด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการความร่วมมือสร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก 4)ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน