คณะศึกษาศาสตร์

บริการ 1 ช่องทางการให้บริการคณะศึกษาศาสตร์
          ช่องทางติดต่อราชการและติดต่อด้านอื่นๆ สำหรับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
          https://www.facebook.com/educ.cru/
บริการ 2 สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
          ติดต่อสอบถามการสมัครเรียน
          >>คลิกลิงก์