กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุด


ปฎิทินวิชาการ

30 พ.ย.

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
30 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 - 20 มกราคม 2564 23:30:00

26 พ.ย.

วันสอบปลายภาค
26 พฤศจิกายน 2563 17:00:00 - 7 ธันวาคม 2563 21:00:0016 พ.ย.

ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2563 08:30:00 - 15 ธันวาคม 2563 16:30:00


15 พ.ย.

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
15 พฤศจิกายน 2563 17:30:00 - 15 พฤศจิกายน 2563 21:30:00