กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียนปฎิทินวิชาการ

8 มี.ค.

สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8 มีนาคม 2564 08:30:00 - 14 มีนาคม 2564 16:30:00

1 ก.พ.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
1 กุมภาพันธ์ 2564 08:30:00 - 12 เมษายน 2564 23:00:00

4 ม.ค.

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 27 เมษายน 2564 17:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 24 พฤษภาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 24 พฤษภาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 23 เมษายน 2564 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

วันเปิดภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 23 เมษายน 2564 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ