Ремонт квартир, дазаин комнат, доммеченный. Строительто дома, дачеси.

Библиотека высшего учебного заведения.

ipv6 полухил

กิจกรรม
ปฎิทินวิชาการ

2 พ.ค.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
2 พฤษภาคม 2565 08:30:00 - 5 มิถุนายน 2565 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

25 เม.ย.

วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
25 เมษายน 2565 08:30:00 - 1 พฤษภาคม 2565 19:00:00

18 เม.ย.

วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา
18 เมษายน 2565 09:30:00 - 27 มิถุนายน 2565 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

18 เม.ย.

ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
18 เมษายน 2565 08:30:00 - 27 มิถุนายน 2565 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

18 เม.ย.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
18 เมษายน 2565 08:30:00 - 12 มิถุนายน 2565 21:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

18 เม.ย.

วันเปิดภาคการศึกษา
18 เมษายน 2565 17:30:00 - 12 มิถุนายน 2565 21:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ