กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุดปฎิทินวิชาการ

8 มี.ค.

สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8 มีนาคม 2564 08:30:00 - 14 มีนาคม 2564 16:30:00

1 ก.พ.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
1 กุมภาพันธ์ 2564 08:30:00 - 12 เมษายน 2564 23:00:00

4 ม.ค.

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 27 เมษายน 2564 17:30:004 ม.ค.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 23 เมษายน 2564 16:30:00

4 ม.ค.

วันเปิดภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 23 เมษายน 2564 16:30:00