กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุดปฎิทินวิชาการ

4 ม.ค.

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 27 เมษายน 2564 17:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 24 พฤษภาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 24 พฤษภาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 23 เมษายน 2564 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ม.ค.

วันเปิดภาคการศึกษา
4 มกราคม 2564 08:30:00 - 23 เมษายน 2564 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ


7 ธ.ค.

วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
7 ธันวาคม 2563 08:30:00 - 18 เมษายน 2564 19:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ