กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุดปฎิทินวิชาการ

26 ก.พ.

วันสอบกลางภาค
26 กุมภาพันธ์ 2563 08:00:00 - 3 มีนาคม 2563 21:00:006 ม.ค.

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
6 มกราคม 2563 08:30:00 - 28 เมษายน 2563 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

21 ธ.ค.

จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน
21 ธันวาคม 2562 08:30:00 - 5 มกราคม 2563 16:30:00

6 ม.ค.

วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา
6 มกราคม 2563 08:30:00 - 28 เมษายน 2563 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

6 ม.ค.

วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน
6 มกราคม 2563 08:30:00 - 26 พฤษภาคม 2563 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ