กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียนปฎิทินวิชาการ26 พ.ย.

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
26 พฤศจิกายน 2562 08:30:00 - 26 พฤศจิกายน 2562 21:30:00

25 ก.ย.

วันสอบกลางภาค
25 กันยายน 2562 08:00:00 - 1 ตุลาคม 2562 21:00:00

23 ก.ย.


2 ก.ย.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
2 กันยายน 2562 08:30:00 - 12 พฤศจิกายน 2562 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

19 ส.ค.

วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
19 สิงหาคม 2562 08:30:00 - 1 กันยายน 2562 19:00:00