กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน


ปฎิทินวิชาการ

31 ส.ค.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
31 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 10 พฤศจิกายน 2563 23:00:00

3 ส.ค.

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
3 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 24 พฤศจิกายน 2563 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 ส.ค.

วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน
3 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 21 ธันวาคม 2563 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 ส.ค.

วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน
3 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 21 ธันวาคม 2563 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 ส.ค.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
3 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 24 พฤศจิกายน 2563 19:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 ส.ค.

วันเปิดภาคเรียน
3 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 24 พฤศจิกายน 2563 21:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

3 ส.ค.

นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม
3 สิงหาคม 2563 08:30:00 - 16 สิงหาคม 2563 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ