กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุดปฎิทินวิชาการ

27 พ.ค.

ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา
27 พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 25 กรกฎาคม 2563 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

27 พ.ค.

ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
27 พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 26 มิถุนายน 2563 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

26 พ.ค.

วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา
26 พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 26 พฤษภาคม 2563 16:30:00

26 พ.ค.

วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน
26 พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 26 พฤษภาคม 2563 23:00:00

12 พ.ค.

วันสอบปลายภาค
12 พฤษภาคม 2563 08:00:00 - 18 พฤษภาคม 2563 21:00:00


1 พ.ค.

วันที่คณะคีย์ Control Code
1 พฤษภาคม 2563 08:30:00 - 26 พฤษภาคม 2563 23:00:00