เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ มจษ.
 • คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 • ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน
  – เว็บไซต์ มจษ.
  – Facebook Fan page
  – ด้วยตนเอง : หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  – ไปรษณีย์ : หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  – เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 5800 , 0 2942 6800 ต่อ 1110
  – Email : chandra.cru1@gmail.com

        ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566

        ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565
        ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565

        ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564
        ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564

        ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563 – เดือนกันยายน 2563
        ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

        ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน 2562 – เดือนกันยายน 2562
        ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562

        ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561
        ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

        ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560
        ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560