ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บพระที่นั่งอัฐทิศอยู่ในวงรี และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบนมีข้อความอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ด้านล่าง มีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า “CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของตราประจำมหาวิทยาลัยมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

        

        สีน้ำเงิน   หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”        

        สีเขียว     หมายถึง แหล่งที่ตั้งของหมาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม     

        สีทอง      หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา           

        สีส้ม       หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

        สีขาว      หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ