อำนาจและหน้าที่

         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
         โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงค่านิยม ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ไว้ดังนี้

ปรัชญา

“ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา”

วิสัยทัศน์

” มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “

พันธกิจ

        1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
        2. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยฐานสมรรถนะ บูรณาการการเรียนการสอน ในทุกศาสตร์กับการทำงาน
        3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
        4. บริการวิชาการด้วยแนวทางพระราชดําริ และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
        5. ยกระดับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

ค่านิยม

“บัณฑิต  ย่อมฝึกตน : อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา”