ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา”

วิสัยทัศน์

” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ “

พันธกิจ

        1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
        2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
        3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
        4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
        5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

ค่านิยม

“บัณฑิต  ย่อมฝึกตน : อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา”