อำนาจและหน้าที่

         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
         โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของบัณฑิต รวมถึงค่านิยมหลัก ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ไว้ดังนี้

ปรัชญา

ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา

ปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ บูรณาการความรู้ในศาสตร์กับศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

        1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
        2. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยฐานสมรรถนะ บูรณาการการเรียนการสอนในทุกศาสตร์กับการทำงาน
        3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์กับศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
        4. บริการวิชาการด้วยแนวทางพระราชดําริและบูรณาการความรู้ในศาสตร์กับศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
        5. ยกระดับการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า มีความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต   

บัณฑิตนักปฏิบัติ  มีจิตอาสา  มีสมรรถนะทางเทคโนโลยี

ค่านิยมหลัก

3 มี
มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)
มีการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result – Oriented)
มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร

รู้ รัก สามัคคี มุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 67