กองคลัง

บริการ 1 แบบคำร้องขอคืนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือลาออก (เอกสารประกอบการขอรับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 แบบยื่นความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % (เอกสารประกอบการขอรับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 แบบยื่นคำร้องขอคืนเงินกรณีจ่ายเงินซ้ำซ้อน/จ่ายเงินผิดรายการ/จ่ายเงินเกิน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% สำหรับแนบคำร้องขอคืนเงินในระบบออนไลน์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 5 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการ (แบบมีตราประทับของมหาวิทยาลัย)
          >>คลิกลิงก์
บริการ 6 บันทึกข้อความอนุญาตใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 7 แบบยื่นความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
          >>คลิกลิงก์

กองพัฒนานักศึกษา

บริการ 1 Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม
          ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่าน www.faceook.com
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 Line official account : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่านโปรแกรม LINE
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 Line official account : Facebook Fanpage : Chandra Loan
          ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 Line official account : บริการให้คำปรึกษา มจษ.
          ช่องทางการบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
          >>คลิกลิงก์
บริการ 5 งานกิจการนักศึกษา
          บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 6 Website กองพัฒนานักศึกษา
          แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองพัฒนานักศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 7 Website สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 8 Website Student Awards Chandrakasem Rajabhat University
          แหล่งรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำแต่ละภาคเรียน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 9 Website CRU Innovation Club Supported by GSB
          แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
          >>คลิกลิงก์
บริการ 10 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ( ทรานสคริปกิจกรรม )
          >>คลิกลิงก์
บริการ 11 ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สำหรับบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถใบรายงานแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ในการกู้ยืมแต่ละปีการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 12 ระบบ E-service Chandraloan
          ระบบบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 13 ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับ หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา
          สำหรับตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 14 ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
          สำหรับตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 15 ระบบตรวจสอบลำดับที่บัณฑิต และกลุ่มฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สำหรับตรวจสอบลำดับที่บัณฑิตและกลุ่มฝึกซ้อม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 16 ระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สำหรับ Upload รูปภาพเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต
          >>คลิกลิงก์
บริการ 17 Homepage ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          Homepage หลักของระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อดำเนินการตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำ
          >>คลิกลิงก์