สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

บริการ 1 การยื่นคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 แบบฟอร์มคำร้องลงเรียนกลุ่มเรียนเต็ม รายวิชาศึกษาทั่วไป GE
           >>คลิกลิงก์
บริการ 3 ช่องทางการติดต่อ/ตอบปัญหา
           Website ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
              https://ge.chandra.ac.th/
            Facebook ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
              www.facebook.com/chandrakasem.ge
              Line official ID : @784eqshv
              E-mail : Ge_chandrakasem@hotmail.com