อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ

วันที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566" ณ ห้องอบรมชั้นที่ 7 อาคาร 29
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผ่าน และได้ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สอบผ่าน และได้ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 25656

ภาพบรรยากาศ!?! พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 25656 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
DEKCRU สามารถมาร่วมหล่อเทียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566​
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอบรม “Thai Cultural Study Course” ให้แก่นักศึกษาชาวจีน จำนวน 57 คน จาก 14 มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดโครงการอบรม “Thai Cultural Study Course” ให้แก่นักศึกษาชาวจีน จำนวน 57 คน จาก 14 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-30 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
📸 ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

« of 7 »