สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ 1 งานศูนย์ภาษา
          จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์

          ส่งวิดีโอคลิปเผยแพร่แพลตฟอร์ม CRU MOOCs
          >>คลิกลิงก์

บริการ 2 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ email@chandra.ac.th
           แบบฟอร์มการขอ E-mail หรือลืม Password กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ 1 วัน หลังจากส่งข้อมูล
          สำหรับอาจารย์ - บุคลากร
          >>คลิกลิงก์
          สำหรับนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์

บริการ 3 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
           แบบฟอร์มการขอเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) หรือลืม Password กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ 1 วัน หลังจากส่งข้อมูล
          สำหรับอาจารย์ - บุคลากร - นักศึกษา
          >>ลิงค์ขอใช้งานระบบvpn
          >>คู่มือการติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน

บริการ 4 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
          สำหรับบุคลากร
          >>คลิกลิงก์

บริการ 5 บริการยืมหนังสือออนไลน์
           ให้บริการจัดหาหนังสือและยืมหนังสือในระบบโดยผู้ใช้บริการแจ้งรายการหนังสือ วันเวลาในการรับหนังสือมาทางสำนักฯ และมารับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1
          >>คลิกลิงก์

บริการ 6 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง
           เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือครั้งแรกแล้ว ก่อนครบกำหนดการคืนสองวันสามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองอีก 1 ครั้ง
          >>คลิกลิงก์

บริการ 7 บริการสืบค้นหนังสือออนไลน์
           สามารถสืบค้นรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และบทความวารสารที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งให้ข้อมูลรายระเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เป็นต้น
          >>คลิกลิงก์

บริการ 8 ระบบบริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์
          >>คลิกลิงก์

บริการ 9 ตรวจการคัดลอกบทความวิจัยผ่าน Turnitin
          >>คลิกลิงก์