คณะวิทยาศาสตร์

บริการ 1 การส่งเอกสารขอเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 การขอลงทะเบียนเรียนออนไลน์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนในกรณีตารางสอบซ้อน
          >>คลิกลิงก์

บริการ 5 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
          >>Facebook
          >>WebSite

บริการ 6 คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
          >>Facebook
          Line id : @rcf6996z
          โทร. 086-403-9925