คณะวิทยาศาสตร์

บริการ 1 การส่งเอกสารขอเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 การขอลงทะเบียนเรียนออนไลน์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนในกรณีตารางสอบซ้อน
          >>คลิกลิงก์