ทุนการศึกษา

         (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี 2567
         กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
         1. ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา รายเก่าย้ายคณะ สาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ… 🌐 Link : https://bit.ly/4aSCfSI

         2.ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี 2-4 และสาขาการแพทย์ทางเลือก ปี 2-6 ตามลิงค์ที่แนบมาครับ… 🌐 Link : https://bit.ly/3TV5XjQ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/chandraloan/
เว็บไซต์ : https://op.chandra.ac.th/dsd/
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 32 เบอร์ 029426800 ต่อ 1302,1311

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง https://op.chandra.ac.th/dsd/index.php/2017-06-18-06-25-48

         ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาโดยตลอด เช่น ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช เป็นต้น

         นักศึกษาที่สนใจ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 3 เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 2942 6800 ต่อ 1302, 1305, 1309 หรือช่องทาง Facebook :  https://www.facebook.com/DSD.CRU กองพัฒนานักศึกษา https://www.facebook.com/chandraloan เพจ กยศ. ของมหาวิทยาลัย และ Line openchat