กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน


ปฎิทินวิชาการ

4 มิ.ย.

วันทำการยกเลิกรายวิชา(ได้รับสัญลักษณ์ W) ภาคนอกเวลา
4 มิถุนายน 2562 08:30:00 - 8 กรกฎาคม 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

21 พ.ค.

นศ.ค้างรุ่น/ทุกชั้นปี เพิ่ม/ถอนรายวิชา
21 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 27 พฤษภาคม 2562 16:30:00

21 พ.ค.

เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา
21 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 31 พฤษภาคม 2562 16:30:00

21 พ.ค.

เปิด-ปิด ภาคเรียน ภาคนอกเวลา
21 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 15 กรกฎาคม 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

21 พ.ค.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคนอกเวลา
21 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 15 กรกฎาคม 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

13 พ.ค.

ลงทะเบียนเรียน ภาคนอกเวลา ชั้นปีที่ 1
13 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 16 พฤษภาคม 2562 16:30:00

9 พ.ค.

ลงทะเบียนเรียน ภาคนอกเวลา ชั้นปีที่ 2
9 พฤษภาคม 2562 08:30:00 - 12 พฤษภาคม 2562 16:30:00