กิจกรรมข่าวสารล่าสุด


ปฎิทินวิชาการ

6 ก.ย.

สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6 กันยายน 2564 08:30:00 - 12 กันยายน 2564 16:30:00

23 ส.ค.

วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)
23 สิงหาคม 2564 08:30:00 - 24 ตุลาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

19 ก.ค.

วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา
19 กรกฎาคม 2564 08:30:00 - 13 ธันวาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

19 ก.ค.

ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
19 กรกฎาคม 2564 08:30:00 - 13 ธันวาคม 2564 23:00:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

19 ก.ค.

วันเปิดภาคการศึกษา
19 กรกฎาคม 2564 17:30:00 - 7 พฤศจิกายน 2564 21:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ


10 ก.ค.

วันลงทะเบียน ONLINE ชั้นปี 1
10 กรกฎาคม 2564 08:30:00 - 13 กรกฎาคม 2564 23:00:00