บริการออนไลน์

บริการ 1 แบบคำร้องขอคืนเงินประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือลาออก (เอกสารประกอบการขอรับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 แบบยื่นความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % (เอกสารประกอบการขอรับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 แบบยื่นคำร้องขอคืนเงินกรณีจ่ายเงินซ้ำซ้อน/จ่ายเงินผิดรายการ/จ่ายเงินเกิน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% สำหรับแนบคำร้องขอคืนเงินในระบบออนไลน์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 5 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรข้าราชการ (แบบมีตราประทับของมหาวิทยาลัย)
          >>คลิกลิงก์
บริการ 6 บันทึกข้อความอนุญาตใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 7 แบบยื่นความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 1 Facebook Fanpage : กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม
          ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่าน www.faceook.com
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 Line official account : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสารของกองพัฒนานักศึกษา ผ่านโปรแกรม LINE
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 Line official account : Facebook Fanpage : Chandra Loan
          ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 Line official account : บริการให้คำปรึกษา มจษ.
          ช่องทางการบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผ่าน www.faceook.com
          >>คลิกลิงก์
บริการ 5 งานกิจการนักศึกษา
          บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 6 Website กองพัฒนานักศึกษา
          แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองพัฒนานักศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 7 Website สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 8 Website Student Awards Chandrakasem Rajabhat University
          แหล่งรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำแต่ละภาคเรียน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 9 Website CRU Innovation Club Supported by GSB
          แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
          >>คลิกลิงก์
บริการ 10 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ( ทรานสคริปกิจกรรม )
          >>คลิกลิงก์
บริการ 11 ระบบจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สำหรับบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถใบรายงานแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ในการกู้ยืมแต่ละปีการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 12 ระบบ E-service Chandraloan
          ระบบบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 13 ระบบตรวจสอบสถานะการขอรับ หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา
          สำหรับตรวจสอบสถานะการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 14 ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
          สำหรับตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 15 ระบบตรวจสอบลำดับที่บัณฑิต และกลุ่มฝึกซ้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สำหรับตรวจสอบลำดับที่บัณฑิตและกลุ่มฝึกซ้อม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 16 ระบบส่งรูปภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          สำหรับ Upload รูปภาพเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต
          >>คลิกลิงก์
บริการ 17 Homepage ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          Homepage หลักของระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำหรับตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อดำเนินการตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 1 ติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          https://www.facebook.com/acad.chandra
บริการ 2 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
          Line ID : cruadmission
บริการ 5 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 6 ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 1 การยื่นคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 แบบฟอร์มคำร้องลงเรียนกลุ่มเรียนเต็ม รายวิชาศึกษาทั่วไป GE
           >>คลิกลิงก์
บริการ 3 ช่องทางการติดต่อ/ตอบปัญหา
           Website ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
              https://ge.chandra.ac.th/
            Facebook ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
              www.facebook.com/chandrakasem.ge
              Line official ID : @784eqshv
              E-mail : Ge_chandrakasem@hotmail.com 

บริการ 1 งานศูนย์ภาษา
          จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์

          ส่งวิดีโอคลิปเผยแพร่แพลตฟอร์ม CRU MOOCs
          >>คลิกลิงก์

บริการ 2 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ email@chandra.ac.th
           แบบฟอร์มการขอ E-mail หรือลืม Password กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ 1 วัน หลังจากส่งข้อมูล
          สำหรับอาจารย์ - บุคลากร
          >>คลิกลิงก์
          สำหรับนักศึกษา
          >>คลิกลิงก์

บริการ 3 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
           แบบฟอร์มการขอเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) หรือลืม Password กรุณากรอกข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดด้านในตามลิงค์ กรอกรายละเอียดแล้วรอ 1 วัน หลังจากส่งข้อมูล
          สำหรับอาจารย์ - บุคลากร - นักศึกษา
          >>ลิงค์ขอใช้งานระบบvpn
          >>คู่มือการติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน

บริการ 4 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
          สำหรับบุคลากร
          >>คลิกลิงก์

บริการ 5 บริการยืมหนังสือออนไลน์
           ให้บริการจัดหาหนังสือและยืมหนังสือในระบบโดยผู้ใช้บริการแจ้งรายการหนังสือ วันเวลาในการรับหนังสือมาทางสำนักฯ และมารับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1
          >>คลิกลิงก์

บริการ 6 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง
           เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือครั้งแรกแล้ว ก่อนครบกำหนดการคืนสองวันสามารถยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองอีก 1 ครั้ง
          >>คลิกลิงก์

บริการ 7 บริการสืบค้นหนังสือออนไลน์
           สามารถสืบค้นรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และบทความวารสารที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งให้ข้อมูลรายระเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ สถานที่จัดเก็บ เป็นต้น
          >>คลิกลิงก์

บริการ 8 ระบบบริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์
          >>คลิกลิงก์

บริการ 9 ตรวจการคัดลอกบทความวิจัยผ่าน Turnitin
          >>คลิกลิงก์

บริการ 1 ช่องทางการให้บริการคณะศึกษาศาสตร์
          ช่องทางติดต่อราชการและติดต่อด้านอื่นๆ สำหรับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
          https://www.facebook.com/educ.cru/
บริการ 2 สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
          ติดต่อสอบถามการสมัครเรียน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 1 คำร้องขอเทียบรายวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชาเรียนหรือรหัสอ้างอิง ของรายวิชาบังคับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 ระบบยกเว้นรายวิชา/เทียบโอนรายวิชา
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 ยื่นคำร้องขอ เตรียมฝึก / ฝึกงาน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 ระบบตอบรับจากหน่วยงาน
          >>คลิกลิงก์
บริการ 1 การส่งเอกสารขอเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
          >>คลิกลิงก์
บริการ 2 การขอลงทะเบียนเรียนออนไลน์
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
          >>คลิกลิงก์
บริการ 4 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนในกรณีตารางสอบซ้อน
          >>คลิกลิงก์

บริการ 5 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
          >>Facebook
          >>WebSite

บริการ 6 คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
          >>Facebook
          Line id : @rcf6996z
          โทร. 086-403-9925

บริการ 1 คณะวิทยาการจัดการ
          https://www.facebook.com/MSC.CRU/
บริการ 2 ฝ่ายวิชาการ
          >>คลิกลิงก์
บริการ 3 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
          https://web.facebook.com/msci.cru
บริการ 4 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
          https://www.facebook.com/fieldexperiencemsci/
          Line Official : @msci_cru
บริการ 5 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
          https://www.facebook.com/DigitalMarketingCRU
บริการ 1 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
          https://www.facebook.com/TCMCRU/
          WebSite https://amc.chandra.ac.th/
บริการ 2 คลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
          >>คลิกลิงก์
          Line id : @rcf6996z
          โทร. 086-403-9925