กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน

ข่าวสารล่าสุด


ปฎิทินวิชาการ

26 ก.พ.

สอบกลางภาค
26 กุมภาพันธ์ 2562 08:30:00 - 4 มีนาคม 2562 16:30:00

25 ก.พ.

ชดเชยโดยใช้ตารางเรียน วันอังคารที่ 19 ก.พ. 62
25 กุมภาพันธ์ 2562 08:30:00 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 16:30:00

4 ก.พ.

ยกเลิกรายวิชา(ได้รับสัญลักษณ์ W)
4 กุมภาพันธ์ 2562 08:30:00 - 15 เมษายน 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

7 ม.ค.

เปิดภาคเรียน
7 มกราคม 2562 08:30:00 - 7 มกราคม 2562 16:30:00

7 ม.ค.

เพิ่ม-ถอน รายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม
7 มกราคม 2562 08:30:00 - 20 มกราคม 2562 16:30:00

7 ม.ค.

รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
7 มกราคม 2562 08:30:00 - 29 เมษายน 2562 16:30:00 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4 ธ.ค.

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด ภาคปกติ
4 ธันวาคม 2561 08:30:00 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 16:30:00