กิจกรรม


งบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้งานวิจัยชั้นเรียน


ปฎิทินวิชาการ

10 ต.ค.

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
10 ตุลาคม 2560 08:00:00 - 31 มกราคม 2561 23:00:00

26 ธ.ค.

วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน
26 ธันวาคม 2560 08:30:00 - 26 ธันวาคม 2560 23:00:00

6 ธ.ค.

วันสอบปลายภาค
6 ธันวาคม 2560 08:30:00 - 19 ธันวาคม 2560 21:30:00

27 พ.ย.

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
27 พฤศจิกายน 2560 08:30:00 - 27 พฤศจิกายน 2560 21:30:00

8 ส.ค.

วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
8 สิงหาคม 2560 08:30:00 - 27 พฤศจิกายน 2560 19:00:00ลิงก์ภายใน มจษ.MISภาวะการมีงานทำเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนลิงก์เผยแพร่มหาวิทยาลัยในไทย