รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (สมัคร1-18 เม.ย.51)

(สำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ
..๒๕๔๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗
./ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

                       .   ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
                            
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     จำนวน      อัตรา    
                            
อัตราค่าจ้างเดือนละ                          ๗,๙๔๐.-
                            
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

                       .   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                             
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป
                                    
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗  ดังนี้
                                    
(๑)  มีสัญชาติไทย
                                    
(๒)  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี บริบูรณ์
                                    
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                    
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
                                     
(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                                    
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                    
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
                                    
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                           
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                    
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
                                     
(๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี           
                                     
(๓) มีความรู้ความสามารถ ด้านโสตทัศนูปกรณ์
                                     
(๔) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย - อังกฤษได้เป็นอย่างดี                              
                                    
(๕) มีความรู้ความสามารถในงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
                                    
(๖) มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
                                    
(๗) สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลา และวันหยุดราชการได้ 
                                    
(๘) มีน้ำใจในการให้บริการ มีความอดทน เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานได้
                                    
(๙) ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                                    
(๑๐) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

                         .   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                               
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร ๔ ชั้น ๑ โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐
- ๙๙  ต่อ ๑๑๔๒,๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔  
ตั้งแต่วันที่  
-
๑๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

                         .   เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
                              
. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
                              
.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้
โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ทั้งนี้  ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร
และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
                             
.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน ขนาด  ๑ นิ้ว  จำนวน   รูป   
                             
.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                       จำนวน  ๑  ฉบับ
                              
.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                     จำนวน  ๑  ฉบับ
                              
๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)                                                       จำนวน    ฉบับ 
                              
. เพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓)                       จำนวน   ฉบับ
                              
.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)                                        จำนวน   ๑  ฉบับ

                       .  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
                            
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  และประวัติการทำงานของผู้สมัคร
สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ 
ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์

                        .  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
                             
ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารจันทรากาญจนาภิเษก (ตึก๑๕ ชั้น) ชั้น ๑๕

                        .  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
                              
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)โดย
เรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

                        .  การประกาศผลการคัดเลือก
                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก  ที่ กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี 
ในวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๑

                        . การบรรจุและแต่งตั้ง
                           
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัครและตามลำดับคะแนน
โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว  วันเข้าปฏิบัติงานที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ทราบ ในวันประกาศผลการคัดเลือก
ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้เรียกบรรจุในโอกาสต่อไปแต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖ เดือน

                       ๑๐. การรายงานตัว
                            
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว  ที่  กองบริหารงานบุคคล  
สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  เวลา ๐๘
.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                       ๑๑. การทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
                             
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา ทำสัญญาจ้างสัญญาค้ำประกัน  
ที่  กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่    พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
เวลา ๐๘.๐๐ น.

                        ๑๒. การเริ่มปฏิบัติงาน
                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน ที่  บัณฑิตวิทยาลัย  
ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                          ประกาศ     วันที่             มีนาคม  ..๒๕๕๑