ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศการคัดเลือก จ้างออกแบบโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ด้วยวิธีคัดเลือก เลขที่ 02/2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เลขที่ 02/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดวันยื่นเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรยกเลิกประกาศการคัดเลือกในครั้งนี้และจะจ้างโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ทุ่งบางเขน ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นครั้งที่ 2 ต่อไป

     ประกาศ ณ วันที่    29    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม