ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 924-926 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 921/1 ห้อง 919A จำนวน 1 งาน เลขที่ 27/25655 (ครั้งที 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 924-926 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 921/1

ห้อง 919A จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 27/2565 (ครั้งที่ 3)

--------------------------------------

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 924-926 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 921/1 ห้อง 919A งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินงบประมาณ จำนวน 3,017,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน
3,017,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
  ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
  การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
  ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...................................................ระหว่างเวลา...................................น. ถึง................................... น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาตั้งแต่วันที่

...................................................ถึงวันที่..................................................

 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-942-6800 ต่อ 7154 ในวันและเวลาราชการ

 

                             ประกาศ ณ วันที่       เมษายน พ.ศ. 2565