ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ผ่านทาง :  >>> Cilck <<<

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2565