ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่  10/๒๕๖5 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖4 นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาเอ็ม
คอมปานี ลิมิเต็ด โดย เป็นผู้ผ่านรายเดียว เป็นเงินทั้งสิ้น 5,550,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่   15    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4

 

 

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม