ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาผลิตนวัตกรรมอาหารแห้ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

เพื่อการพัฒนาผลิตนวัตกรรมอาหารแห้ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕

---------------------------------------------------------------------

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาผลิตนวัตกรรมอาหารแห้ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่         ๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

                    เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม