แผนจัดอบรมและทดสอบทักษะทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 (ทุกสาขาวิชา) และชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) ON-SITE เข้าสอบที่มหาวิทยาลัย