ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการที่ลงเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2563

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2563
สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อนัดหมายการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอนต่อไป

Link: QR Code กลุ่มเรียน


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป