ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร บริเวณอาคาร ๓/๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร บริเวณอาคาร ๓/๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔

--------------------------------------

           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร บริเวณอาคาร ๓/๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

           ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

           ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

           ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

           ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

           ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

           ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

           ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

หน้า ๒/๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอ...

 

           ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตโดยตรง (Sole distributor) ซึ่งเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนโดยเป็นผู้จำหน่ายติดตั้งและบริการลิฟต์ในประเทศไทย มีหนังสือแต่งตั้งแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบุถึงชื่อหน่วยงานโดยตรง โดยนำเอกสารดังกล่าวแนบในวันที่ยื่นข้อเสนอ

           ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่เป็นผู้แทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย (Main Agent/Main Distribution) กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ต้องมีการจำหน่ายและบริการติดตั้งในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยนำเอกสารดังกล่าวแนบในวันที่ยื่นข้อเสนอ

           ๑๓. มีหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนจำกัดของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับซึ่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน โดยนำเอกสารดังกล่าวแนบในวันที่ยื่นข้อเสนอ

           ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการติดตั้งลิฟต์ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ (ลิฟต์โดยสารน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัม) เป็นผลงาน (สัญญาเดียว) แล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๙๘,๘๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยนำเอกสารดังกล่าวแนบในวันที่ยื่นข้อเสนอ

           ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลากรหลักทางวิชาชีพดูแลรับผิดชอบในการติดตั้งลิฟต์ ดังกล่าว ได้แก่ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นวิศวกรประจำของหน่วยงานผู้ยื่นฯ อย่างน้อย ๑ คน สามารถตรวจสอบได้ โดยส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมา โดยนำเอกสารดังกล่าวแนบในวันที่ยื่นข้อเสนอ

           ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีบุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย ๑ คน โดยนำเอกสารดังกล่าวแนบในวันที่ยื่นข้อเสนอ

           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๔๒-๖๘๐๐ ต่อ ๑๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม