ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ผ่านทาง :  >>> Cilck <<<

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564


กองพัฒนานักศึกษา : https://op.chandra.ac.th/dsd