ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๖ หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๖ หลัง

----------------------------------------

                        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดสินทรัพย์ บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๖ หลัง โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ ดังนี้

                        ๑.  ผู้สนใจประสงค์ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดสินทรัพย์ บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๖ หลัง ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

                        ๒.  กำหนดติดต่อขอดูสินทรัพย์ บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๖ หลัง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ ถึง ๑๑.๓๐ น. ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                        ๓.  กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๓.๔๕ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

                                      ๓.๑  ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

                                      ๓.๒  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

                         ๔.  ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

                                      ๔.๑  จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

                                      ๔.๒  ชำระค่ามัดจำการขนย้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

                                      ๔.๓  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์เรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว                   

                         ๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ ดังกล่าวทั้งหมด ภายใน ๓๐ วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนครุภัณฑ์/สินทรัพย์ ที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะ การประมูลทั้งหมด

                         ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม