ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง

----------------------------------------

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยพิจารณาจากราคาเหมารวมทุกรายการ เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ผู้สนใจประสงค์ติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. กำหนดติดต่อขอดูครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๓. กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๐.๑๕ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ณ วันยื่นเสนอราคา ดังนี้

๓.๑ ใบเสนอราคาพร้อมปิดผนึกซองราคา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๒ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินสดชำระให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทันทีหลังสิ้นสุดการประมูล ณ กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผู้ประมูลต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ จัดทำแผนการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ และแจ้งให้งานพัสดุทราบก่อนการขนย้าย

๔.๒ ชำระค่ามัดจำการขนย้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลได้

๔.๓ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินมัดจำ เมื่อผู้ประมูลได้ทำการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์เรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะยึดค่ามัดจำดังกล่าว

๕.  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะส่งมอบครุภัณฑ์/สินทรัพย์ เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายครุภัณฑ์/สินทรัพย์ ดังกล่าวทั้งหมด ภายใน ๗ วัน ส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการโอนครุภัณฑ์/สินทรัพย์ ที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ (ถ้ามี) เป็นของผู้ชนะ การประมูลทั้งหมด

ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าราคาสูงสุดที่เสนอยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม