ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

                    อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ งานปรับปรุงห้อง ๙๒๔/๑ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี อินตริเกต จำกัด  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง       

๒. กิจกรรมที่ ๒ งานปรับปรุงหลังคา คณะวิทยาการจัดการ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จันทร์วิธาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน ๑,๒๒๒,๒๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

๓. กิจกรรมที่ ๓ งานปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ห้อง ๙๒๐/๑ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จันทร์วิธาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน ๑,๗๓๗,๖๒๕.๙๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม