คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและน้ำ ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานและน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”