ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 13/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave)

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

เลขที่  ๑๓/๒๕๖๔

…………………………………………

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

                    เนื่องจากเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบุชื่อโครงการไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและถูกต้องในการเสนอราคา  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม