ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
               งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์