ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายทำระบบโทรทัศน์พร้อมระบบออกอากาศดิจิทัล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายทำระบบโทรทัศน์พร้อมระบบออกอากาศดิจิทัล

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายทำระบบโทรทัศน์พร้อมระบบออกอากาศดิจิทัล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายทำระบบโทรทัศน์พร้อมระบบออกอากาศดิจิทัล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีเอชบี เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม