ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลงทะเบียนออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม