ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคา

จัดซื้อชุดกระจายเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicBidding : e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่    ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศยกเลิกการประกวดราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

               ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดกระจายเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด เป็นครั้งที่ ๒ ต่อไป      

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม