ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัคร การเสนอชื่อ และการสรรหาผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม