ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

p45rแบบ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 39/๒๕๖๓

 

--------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ ๑๔,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน
หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เลขที่
39/๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนด วันขอรับเอกสาร
ในวันที่ 25
สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๓ และวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2
จึงเห็นควรยกเลิกประกาศเชิญชวนในครั้งนี้และจะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน เป็น ครั้งที่ 3 ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่     22       กันยายน พ.ศ. 256๓

 

 

p45rแบบ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 39/๒๕๖๓

 

--------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ ๑๔,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน
หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เลขที่
39/๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนด วันขอรับเอกสาร
ในวันที่ 25
สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๓ และวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2
จึงเห็นควรยกเลิกประกาศเชิญชวนในครั้งนี้และจะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน เป็น ครั้งที่ 3 ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่     22       กันยายน พ.ศ. 256๓

 

 

 

p45rแบบ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 39/๒๕๖๓

 

--------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ ๑๔,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน
หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เลขที่
39/๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนด วันขอรับเอกสาร
ในวันที่ 25
สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๓ และวันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2
จึงเห็นควรยกเลิกประกาศเชิญชวนในครั้งนี้และจะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ บริการนักศึกษา ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน เป็น ครั้งที่ 3 ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่     22       กันยายน พ.ศ. 256๓