ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!