ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการสรรหาผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท