ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) อาคาร 28 ชั้น 1