ประกาศจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอบเขตจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 1. ความเป็นมา

            ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และพื้นที่โดยรอบ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว  เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 1. วัตถุประสงค์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้เกิดความสวยงามต่ออาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม รวมระยะเวลา 12 เดือน ด้วยงบประมาณ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในวงเงินงบประมาณและราคากลางเป็นเงิน 13,987,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)
 ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ประกาศ
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงาน

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

3.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

     3.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     3.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

     3.8   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     3.9    ผู้รับจ้างต้องมีจำนวนพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด โดยขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับทางบริษัท จำนวนไม่ต่ำกว่า 114 คน

     3.10  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง            ในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,993,500 บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ และผลงานต้องไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศพร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว

 1. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  งานรักษาความสะอาดอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย

  4.1.1 รายชื่ออาคาร

ลำดับที่

ชื่ออาคาร

1

อาคาร 25 (อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก)

2

อาคาร 28 (อาคารเรียนรวม 8 ชั้น)

3

อาคาร 29 (อาคารเรียนเอนกประสงค์ 9 ชั้น)

4

อาคาร 31 (อาคารสำนักงานอธิการบดี)

5

อาคาร 32 (อาคารกิจการนักศึกษา)

6

อาคาร 33 (อาคารนวัตกรรมการศึกษา)

7

อาคาร34 (อาคารเรียนรวม 8 ชั้น )

8

คณะเกษตรและชีวภาพ 5 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 10 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ
- อาคาร19 (อาคารส่งเสริมการเกษตร)
- อาคาร13 (อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ )
- อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
- อาคารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอาหารและโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

9

คณะวิทยาการจัดการ 2 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 9
- อาคาร 9/1

10

คณะศึกษาศาสตร์ 3 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคารพลศึกษา 1                              
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 อาคาร ประกอบด้วย

- อาคาร 3

- อาคาร 3/1                                     

- อาคาร 4                                        

- ห้องประชุมหงส์พันธุ์                            

- ลานธรรม   อาคารมานิจ ชุมสาย                            

- หอประชุมมานิจ ชุมสาย                        

- อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 และ 5

-      อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์               

12

คณะวิทยาศาสตร์ 5 อาคาร ประกอบด้วย
- อาคาร 11 (อาคารคณะวิทยาศาสตร์)           
- อาคาร 12 (สาขา ออกแบบ/โยธา)              
- อาคาร 26 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ 9 ชั้น)           
- อาคาร 6
- อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์          

13

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 อาคาร ประกอบด้วย
-อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33)
-อาคารคลินิกแพทย์ทางเลือก

14

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

16

โรงพยาบาลสัตว์

17

หอพักนักศึกษาจีน

18

อาคารมหาจักรีสิรินธร  (จันทรเกษมปาร์ค)

๑๙

สนามกีฬาในร่ม ,สระว่ายน้ำ และสโมสรอาจารย์

20

อาคาร ๓๕ อาคารราชภัฏภักดี

21

อาคาร ๓๖ อาคารวชิรมหาจักรี

๒๒

พื้นที่อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย

*****หมายเหตุ

 1. เก็บขยะ และทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้บริเวณรอบ
  มหาวิทยาลัย สนามฟุตบอล และศาลพระภูมิ  พื้นที่อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 2. หากมีพื้นที่เพิ่มเติม จากพื้นที่ ที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความตกลงของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

4.1.2  งานเก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้,ใบไม้ และงานรักษาความสะอาด ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย

          4.1.๓  งานตัดหญ้าและสวนหย่อม สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด

4.2  วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่การเก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ข้างต้นนี้ให้กับผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บและดูแลเรื่องกุญแจ โดยผู้ว่าจ้างไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและพนักงาน
ทำความสะอาดเป็นไปด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ยกเว้น ไฟฟ้า น้ำประปา ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้เท่าที่จำเป็นต่อการทำความสะอาดและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประหยัดสาธารณูปโภคดังกล่าว
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

 1. เครื่องขัดพื้น
 2. เครื่องดูดฝุ่น
 3. เครื่องมือเช็ดกระจกและไม้รีดน้ำที่กระจก
 4. ไม้กวาด
 5. ไม้ถูพื้น
 6. ไม้ม๊อบพื้น
 7. ไม้รีดน้ำที่พื้น
 8. แปรงขัดพื้น/ลานซีเมนต์
 9. ผ้าเช็ดโต๊ะ ถุงดำใส่ขยะ
 10. ถังน้ำ ขันน้ำ สายยาง
 11. รถเข็นขยะ
 12. ไม้กวาดหยากไย่
 13. บันไดที่ใช้ปีนเช็ดทำความสะอาด
 14. อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำและที่รีดน้ำในห้องน้ำ
 15. น้ำยาหรือสารเคมีกำจัดยุง มด แมลง และกับดักหนู
 16. น้ำยาต่าง ๆ ได้แก่

-    น้ำยาทำความสะอาดชนิดต่าง ๆ

-    ผงซักฟอก

-    น้ำยาล้างทำความสะอาดและเคลือบเงา

-    น้ำยาขจัดคราบ สนิม หรือร่องรอยต่าง ๆ

-    น้ำยาล้างและขัดห้องน้ำ                     

-    น้ำยาฆ่าเชื้อ                                 

-    สเปรย์ปรับอากาศ

-    อุปกรณ์ดับกลิ่นในห้องน้ำ และก้อนดับกลิ่นในโถปัสสาวะชาย โดยต้องอยู่ในสภาพ        ที่ใช้งานได้ทุกวัน ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

 1. เชื้อเพลิงในการตัดหญ้า
 2. เครื่องตัดหญ้า
 3. รถขนขยะเพื่อการเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัย และน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ตามข้อที่ 15 และ 16 น้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ ที่นำมาใช้จะต้องเป็นน้ำยาที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงต่อชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับอนุญาต จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ และการเบิกจ่ายพร้อมจัดทำบัญชีวัสดุ และแสดงแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์รายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมแต่งตั้ง ภายในเดือนแรกของสัญญาและรายงานข้อมูลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกเดือน

4.3  ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายละเอียดการรักษาความสะอาด

           4.3.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

          วันและเวลาการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันหยุด 1วัน ปฏิบัติงาน 8 ชม.
พัก 1 ชม. รวมเป็น ๙ ชั่วโมง หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากวัน เวลา ที่กำหนด ให้กำหนดเป็นการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย

          กำหนดการปฏิบัติงานล่วงเวลา ให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์และต้องมี
จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 60 คนต่อสัปดาห์ หรือรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง-คน/สัปดาห์
หรือ 8,640 ชั่วโมง-คน/ปี โดยสามารถถัวเฉลี่ยจำนวน ชั่วโมง-คนของการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาต่อวันได้ และจัดทำสรุปยอดรายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน ทั้งนี้จำนวนและเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการปฏิบัติล่วงเวลาให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบภายในเดือนแรกของสัญญาและมีการทบทวนทุกๆเดือน หากการปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานรักษาความสะอาด
ไม่ครบจำนวน จะต้องจ่ายเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นรายคน หากมหาวิทยาลัยใช้พนักงานเกินจำนวน มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนเกินให้กับผู้รับจ้าง เช่นเดียวกัน ทั้งนี้จำนวนที่เกินต้องเป็นจำนวน
ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วเท่านั้น

          ทั้งนี้ ให้มีการลงชื่อ ลงเวลาการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ วิธีการ และแบบฟอร์มให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนแรกของสัญญา

หากมหาวิทยาลัยประกาศให้มีวันหยุดพิเศษ หรือเพิ่มเติม นั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกคืนเงินค่าจ้างประจำวันในวันนั้นๆ หรืออาจให้ทำงานอื่นชดเชยแทน

4.3.2  รายละเอียดการรักษาความสะอาดภายในอาคาร

          ลักษณะงานมาตรฐานของงานทำความสะอาดภายในอาคารให้เป็นไปโดยมีลักษณะคุณภาพ
ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด ดังนี้

 • การทำความสะอาดรายวัน

      ในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม๊อบ ทำพื้นเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น
 2. ปัดฝุ่นละอองและเช็ดเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้าของทุกอาคาร
 3. เช็ดกระจกบริเวณที่ใกล้จุดสัมผัสทุกแห่ง ด้วยผ้าเช็ดกระจก (ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์) ให้มีความสะอาดใส  ไม่มีคราบ
 4. ทำความสะอาดที่นั่งพัก ทางเดินร่วมหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคาร
 5. ทำความสะอาดกระจกบริเวณหน้าห้องทุกอาคาร ทุกห้อง และทุกชั้น
 6. ทำความสะอาดเก้าอี้ในห้องเรียน จัดระเบียบเก้าอี้ในห้องเรียน ทำความสะอาดกระดานดำ

หรือไวท์บอร์ดทุกครั้งที่สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

 1. ทำความสะอาดบันไดและราวบันได พร้อมเคลือบเงา
 2. ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ำ เคลือบสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและหอมสดชื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีการดำเนินการไม่น้อยกว่าวันละ                      4 ครั้ง  โดยมีการจัดทำป้ายระบุเวลาการทำความสะอาดครั้งต่อไป และชื่อผู้รับผิดชอบ และมีการ                    ตรวจสอบ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของผู้รับจ้างเป็นประจำ
 3. ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์และชั้นวางหนังสือ ชั้นวางของ โต๊ะเก้าอี้
 4. ทำความสะอาดอ่างน้ำ โต๊ะปฏิบัติการ พื้นและส่วนประกอบอื่นๆ ในห้องที่มีส่วนประกอบดังกล่าว
 5. ทำความสะอาดและจัดระเบียบในห้องเรียน ทำความสะอาดกระดานไวท์บอร์ด
 6. ทำความสะอาดกระสอบปอ หรือ ที่เช็ดเท้าบริเวณบันไดทางขึ้นลงอาคารแต่ละอาคาร
 7. เก็บขยะและเปลี่ยนถุงดำใส่ขยะตามภาชนะที่ใส่ขยะทุกวัน อย่างน้อย วันละ  1  ครั้ง หรือ                 เมื่อมีขยะเต็ม โดยนำขยะไปทิ้งในบริเวณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 8. รายงานส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารแต่ละอาคาร
 9. ปิดน้ำประปา ปิดไฟฟ้า และปิดอาคารหากได้รับการมอบหมายและตรวจตราความ           เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละครั้ง                                                 
 10. ทำความสะอาดลิฟต์โดยสารให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 11. ในช่วงเช้าต้องทำความสะอาดให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 09.00 น. และนำสิ่งปฏิกูล ขยะมูล                   ฝอยไปทิ้งไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
 12. 1 ในช่วงเย็นต้องทำงานให้แล้วเสร็จ และนำสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ออกไปทิ้งภายนอกอาคาร ก่อนปิดอาคาร
 13. 19. พนักงานรักษาความสะอาดแต่ละอาคาร ต้องกวาดขยะ ใบไม้ บริเวณรอบๆ ตัวอาคารที่รับผิดชอบ
 14. ทำความสะอาดใบไม้ กระถางต้นไม้ ที่ประดับภายในอาคาร
 15. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการ และแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำความสะอาดรายวันให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง            

 • การทำความสะอาดรายสัปดาห์

ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญาจ้างโดยงานที่ต้องทำ ได้แก่

 1. ซักผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ หรือผ้าปูโต๊ะต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลอาคาร
 2. ทำความสะอาดกระจกภายในอาคาร หน้าต่าง บานประตูทุกบาน กระจกป้ายประกาศ           ด้านหน้าของอาคาร ต่าง ๆ ทุกชั้น
 3. ปัดหยากไย่ตามเพดาน หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ฝ้า ผนังทุกซอกทุกมุม
 4. ลบรอยเปื้อนต่างๆ ตามผนัง ราวบันได จมูกบันได ผนังและบานประตูของห้องน้ำในแต่ละอาคาร
 5. ล้างถังขยะทุกใบให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
 6. เช็ดฝุ่นบริเวณหลังตู้ต่าง ๆ ในแต่ละห้องของแต่ละอาคาร
 7. ทำความสะอาดชั้นวางรองเท้าหรือชั้นวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติในงานรายวัน
 8. รายงานส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารแต่ละอาคาร
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
  • การทำความสะอาดรายเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทำความสะอาดรายเดือน พร้อมรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง และแจ้งอาจารย์หรือผู้ดูแลอาคารก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการงานที่ต้องทำ ได้แก่

 1. ทำความสะอาดโดยการล้างพื้นอาคาร ขัดพื้นทุกแห่งให้ปราศจากคราบ หรือสิ่งสกปรก                     แล้วขัดเงาโดยใช้เครื่องขัดพื้นและเครื่องขัดเงา
 2. ดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นตามซอกมุมต่าง ๆ และบริเวณที่ใช้ไม้กวาดไม่สะดวก
 3. เช็ดผนังกระจกภายนอกอาคาร ที่สามารถเข้าดำเนินการได้โดยไม่เกิดอันตราย
 4. ให้พนักงานรักษาความสะอาดระดมกำลัง เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยตามที่           มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

 การทำความสะอาดรายภาคเรียน/รายปี

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยต้องส่งแผนการทำความสะอาดรายเดือน พร้อมรายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญา และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  อย่างน้อย 7 วันทำการ  ก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานที่ต้องทำ ได้แก่

 1. งานที่ปฏิบัติในช่วงงานรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน หรืองานที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำ โดยมุ่งที่จะเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่
 2. ขัดเงาพื้น ที่นั่งพัก ส่วนหน้าของห้องพัก
 3. เช็ดฝุ่น หรือทำความสะอาดกระจกในส่วนที่สูงที่ต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สะดวก ต่อการปฏิบัติงานในส่วนรายวัน
 4. ทำความสะอาดโดยการล้างพื้นอาคารจอดรถของอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก และอาคาร           นวัตกรรมการศึกษา
 5. ล้างถนนหรือลานรอบอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. จัดเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้บนหลังคาและรางน้ำของอาคารต่างๆ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 1. ฉีดยุง มด แมลงหรือวางกับดักหนูในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือตามกำหนดระยะเวลาที่ ระบุโดยผู้ควบคุมอาคาร                                               
 2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมหรืองานของมหาวิทยาลัย

4.3.3  รายละเอียดการทำความสะอาดภายนอกอาคาร

4.3.3.1 บริเวณที่ต้องทำความสะอาดภายนอกอาคาร / นอกห้อง ได้แก่

 -    ห้องน้ำชายหญิง ห้องน้ำอาจารย์

 -    ที่พักหน้าห้อง ที่นั่งของนักศึกษา

 -    สโมสรอาจารย์

 -    ใต้ต้นไม้และส่วนที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อการประดับและตกแต่งอาคาร

 -    ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่ออาคาร หรือป้ายบอกทางบริเวณโดยรอบอาคาร

 -    ระเบียง ราวบันได บันได  ผนังและสวิทช์เปิด/ปิด

 -    ถนนและทางเดินภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกเส้นทาง

 -   บริเวณพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

 -    สระน้ำภายในมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งหมด

4.3.3.2  การกวาดเก็บ ทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ ทุกด้าน ถนน สระน้ำ ให้ดำเนินการ   ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา  09.00 น. ในแต่ละวัน การกวาด ให้กวาดขยะทั้งหมด ทั้งขยะเปียก-ขยะแห้งรวม
ในถุงดำ บริเวณหน้าอาคารและสวนหย่อมทุกแห่ง และทั่วไปทั้งในที่ที่กำหนด

4.3.3.3  การเก็บขยะ ให้เก็บวันละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลา ดังนี้

     - ช่วงเช้า   07.00 น.- 09.00 น.

     - ช่วงเย็น  15.30 น.- 17.30 น.

 โดยให้ผู้รับจ้าง จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดเก็บขยะและตัดหญ้า เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุภายในเดือนแรกของสัญญา โดยใช้รถขนขยะของผู้รับจ้างและเครื่องตัดหญ้า (น้ำมัน และการซ่อมบำรุง ผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบ) ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพักขยะ และนำขยะไปทิ้งวันต่อวัน โดยไม่ให้มีขยะตกค้างภายในมหาวิทยาลัย

4.3.3.4 การเก็บขยะนอกเหนือจากขยะทั่วไป ที่สำนักงานเขตไม่ได้จัดเก็บ เช่น กิ่งไม้ เศษวัสดุจากการจัดกิจกรรม เศษกระจก ซากโต๊ะและเก้าอี้ หรืออื่นๆ เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการนำไปทิ้ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ให้มีขยะตกค้าง

4.3.3.5 งานตัดหญ้าทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ได้แก่ สนามฟุตบอล , ส่วนที่มีการปลูกต้นไม้       เพื่อการประดับและตกแต่งอาคาร , ริมทางเท้า , สวนหย่อม , บริเวณรอบสระน้ำ จันทรเกษมปาร์ค เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ                          

4.4  มาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละรายการ

4.4.1 การทำความสะอาดพื้นผิว

-  การปัดกวาด ดูดฝุ่น พื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันไดจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายของอาคาร ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และนำขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด  ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่ที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือ  เครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงานเมื่อทำความสะอาดเสร็จ ให้จัดเข้าที่ดังเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  แก่พื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือในแต่ละห้อง แต่ละอาคาร

 • การถูด้วยม๊อบ ให้ถูพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้ำหมาด ๆ ม๊อบที่นำมาใช้งานต้องเป็นม๊อบ
  ที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก ให้ใช้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการขจัดรอย หรือตำหนิต่าง ๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย สำหรับพื้นที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ำยาตามความเหมาะสมหลังจากเช็ด ถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดตามขอบกำแพง บัวพื้น ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานดังกล่าว

4.4.2  การลงน้ำยาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทำหลังจากการดำเนินการในข้อ 4.4.1
การปัดกวาด ดูดฝุ่น และการถูด้วยม๊อบแล้ว และการลงน้ำยาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม ต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังและบัวพื้น เปรอะเปื้อนเป็นรอย หรือชำรุดเสียหาย

-  การขัดพื้นและการขัดเงา ให้ปฏิบัติทันทีหลังจากการลงน้ำยาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือรอยตำหนิใด ๆ บนพื้นนั้น

-  การลอกพื้นและการเคลือบน้ำยา การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยา เพื่อให้ผิวสะอาดปราศจากตำหนิและริ้วรอยมีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้ เมื่อทำการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ด้วย หลังจากน้ำยาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและนำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน หรือเครื่องมือต่าง ๆ เก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิม

4.4.3  การทำความสะอาดพรม ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนพื้นพรมให้สะอาด ในกรณีที่ทำการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอื่นใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและความสวยงาม

4.4.4  การทำความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ไยแมงมุม คราบสกปรกและรอยต่าง ๆ  หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้กลับเข้าที่เดิม เมื่องานแล้วเสร็จ โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ บริเวณพื้นที่นั้น ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง ประตู หน้าต่าง  หน้ากากเครื่องปรับอากาศ และฝาผนังใต้หน้าต่าง และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับฝาผนังที่บุด้วยกระสอบป่านและวัสดุกันเสียงสะท้อน

4.4.5 การทำความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ำยาและเช็ดให้แห้งกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตำหนิ รอยสัมผัส และห้ามใช้ผงขัดในการทำความสะอาดกระจก ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดกระจก

4.4.6 การทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทำด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่องานแล้วเสร็จให้ประกอบเข้าดังเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ

4.4.7 การขัดเงาบริเวณที่เป็นโลหะ ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ และเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการที่เป็นสแตนเลส ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และไม่ให้มีคราบสนิม

4.4.8 ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดในรายละเอียดของการทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างงาน

4.5 คุณสมบัติพนักงานรักษาความสะอาดและการควบคุม

4.5.1  พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานนั้น ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปี ต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรักในการให้บริการ วาจาสุภาพอ่อนหวาน และได้รับการฝึกงานด้านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และเข้าใจระบบการทำความสะอาด ผ่านการฝึกอบรมด้านการทำความสะอาดจากผู้รับจ้างมาเป็นอย่างดี

พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงานนั้น หากเป็นชาวต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
อย่างเหมะสมกับการปฏิบัติงานและเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

4.5.2   ให้ผู้รับจ้างจัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเริ่มวันปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยส่งที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และสำเนาถึงหน่วยงานที่ดูแล

4.5.3  พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจำตัวทุกคน และติด

บัตรพร้อมรูปถ่ายที่ผู้รับจ้างออกให้                             

4.5.4 ให้ผู้รับจ้างแจ้งจำนวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทำความสะอาด พร้อมรายชื่อ ในกรณีที่มีการ

สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งชื่อและประวัติเป็นการสำรองล่วงหน้า โดยให้รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้ดูแลอาคาร พร้อมทั้งส่งประวัติพนักงานสำรองดังกล่าวที่งานพัสดุ  สำนักงานอธิการบดี ในกรณีของการส่งพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี  หากพนักงานเป็นคนละชุดกับพนักงานรายวัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อพนักงานชุดดังกล่าวล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

4.5.5  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  ที่เกิดความสูญหายหรือสูญเสียขึ้น โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจริง ผู้รับจ้างจะชดใช้ตามสภาพทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดแตกหัก หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

4.5.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทำงานกับ

ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะค่าจ้างคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างเกี่ยวกับการประกันสังคม การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ให้ยึดหลักตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยไม่เรียกร้องเพิ่มจากผู้ว่าจ้างงาน

            4.5.7 ผู้รับจ้าง จะต้องสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าแรงให้แก่คนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างให้ตรงตาม ที่ได้ตกลงกัน โดยหากจ่ายเดือนละ 1 ครั้งให้จ่ายไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ในแต่ละเดือนนั้น ๆ

4.5.8 ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างจะออกจากอาคารที่ทำความสะอาด จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างตรวจดูสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจดู ถุง กระเป๋า ย่าม หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏความผิดสังเกต

4.5.9 การจัดหาพนักงานบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมพนักงานให้มีอย่างเพียงพอต่อ  

การใช้งานด้านการทำความสะอาดและในด้านพนักงานจะต้องพร้อมที่จะมีการทดแทนด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการหยุดงานหรือลาออกของพนักงานประจำ

4.5.10  การจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในกรณีของงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำ

ภาคเรียน/รายปี ผู้รับจ้างอาจใช้พนักงานชุดเดียวกันหรือต่างชุดกับที่ปฏิบัติหน้าที่รายวันก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่นำงานมารวมทำกับงานในส่วนงานรายวัน

           4.5.11 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และหากพบว่าคุณสมบัติพนักงานของผู้รับจ้างไม่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องหาพนักงานมาแทนทันทีหรือสงวนสิทธิ ตามที่กำหนดในสัญญา                               

4.5.12 การควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้            

4.5.12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้าพนักงานทำความสะอาดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
(ไม่นับรวมกับจำนวนพนักงานทำความสะอาด) โดยเสนอแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
การตรวจสอบการทำงาน และวิธีการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนแรกของสัญญา และต้องปฏิบัติตามการควบคุมตรวจสอบตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ

4.5.12.2 หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดที่ผู้รับจ้างแต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกให้
เป็นผู้ประสานงานและดูแลพนักงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยต้องควบคุมดูแล
การทำงานให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น และพร้อมจะแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของผู้รับจ้าง และสามารถประสานงานกับมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติงานประจำ
อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4.5.12.3 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบการทำงาน (สายตรวจ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเสนอแนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือนแรกของสัญญา และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการตรวจรับพัสดุทุกเดือน

4.5.12.4  หากผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน  3  วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้าง จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการทำงาน หากเกิดในเหตุดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 และหาก
ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ปรับหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้

4.5.12.5  การทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณพื้นที่ทำงานนั้น ๆ

4.5.12.6  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
ทั้งที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดไว้แล้วหรือกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง
                                              

4.5.12.7  ต้องประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับ  งานอาคารสถานที่ และงานบริการรักษาความปลอดภัยเสมือนเป็นงานเดียวกัน  โดยไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องต่องานที่ปฏิบัติและมิก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง

4.5.12.8  พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงาน จะนำพาบุคคลภายนอกเข้ามาห้องปฏิบัติงานไม่ได้

4.5.12.9  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจัดสรรพนักงานเข้าทำความสะอาด ณ พื้นที่ใด ๆ ตามพื้นที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก็ได้

4.6. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดอาคารมหาจักรีสิรินธร (จันทรเกษมปาร์ค)

4.6.1 รายละเอียดงานทำความสะอาด

          ผู้รับจ้างต้องบริการทำความสะอาดอาคารมหาจักรีสิรินธร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(จันทรเกษมปาร์ค) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 1 อาคาร (รวม 12 เดือน) โดยจัดส่งพนักงานสัญชาติไทยมาปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. จำนวน 4 คน ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติงานแบ่งเป็น ๓ ผลัด ดังนี้

                    - ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 1๖.00 น. จำนวน ๒ คน

                    - ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา ๐๙.00 – ๑๘.00 น. จำนวน 1 คน

                    - ผลัดที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.00 – 21.00 น. จำนวน 1 คน

ลักษณะงาน กำหนดเวลาทำงานและมาตรฐานของงานทำความสะอาดให้เป็นดังต่อไปนี้

4.6.1.1 การทำความสะอาดรายวัน ทุกวันทำการ เวลา 07.00 – 21.00 น. วันจันทร์ – วันอาทิตย์

- กวาดพื้นและถูพื้นด้วยม็อบ ทำเคลือบเงาในจุดที่จำเป็น

                   - ปัดฝุ่นละอองและเช็ดเคาน์เตอร์บริการ

                   - เช็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง โดยใช้ผ้าเช็ดกระจกห้ามใช้หนังสือพิมพ์

                   - ทำความสะอาดระเบียงที่นั่งพัก/ ทางเดินร่วมด้านหน้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร

                   - ทำความสะอาดกระจกบริเวณด้านหน้าห้องทำงานทุกห้องและทุกชั้น

                   - ทำความสะอาดบันไดและราวบันได พร้อมเคลือบเงา

                   - ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ำ เคลือบสุขภัณฑ์ที่ประจำในห้องน้ำ

                     ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและหอมสดชื่น อยู่ตลอดเวลา 

                   - ทำความสะอาดห้องพัก

                   - ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ เช่น วางของ, โต๊ะ, เก้าอี้

                   - รายงานสิ่งที่ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน

                   - ปิดไฟฟ้า ปิดน้ำประปาและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคาร

                   - ทำความสะอาดอื่นๆและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน

4.6.1.2 การทำความสะอาดรายสัปดาห์ในวันหยุดทำการของอาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 07.00 – 17.00 น.

                   - ขัดเงาพื้น ที่นั่งพัก ส่วนหน้าของห้องพัก

                   - ขัดเงาบริเวณเคาน์เตอร์ติดต่อของฝ่ายบริการส่วนหน้า

                   - ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝ้าพนังทุกซอกทุกมุม

                   - ทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง บานประตูทุกบาน กระจกป้ายประกาศ ด้านหน้าของ                      หน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารมหาจักรีสิรินธร

                   - ลบรอยเปื้อนต่างๆตามผนังและราวบันไดและจมูกบันได ฯลฯ

4.6.1.3 การทำความสะอาดรายเดือนโดยกำหนดให้ทำในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เวลา 07.00 – 17.00 น.

                   - โดยทำการล้าง เคลือบเงาและขัดพื้นทุกแห่งโดยใช้เครื่องขัดและใช้น้ำยาพร้อมทั้งเคลือบเงา

                   - ทำความสะอาดห้องสัมมนา ทั้ง 5 ห้อง

4.6.1.4 ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเต็มทุกวันทำการของผู้ว่าจ้างในระหว่าง เวลา 07.00 – 21.00 น.

4.6.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานไม่น้อยกว่า 4  คน มาประจำอาคารมหาจักรีสิรินธร

4.6.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแลและตรวจสอบงานทำความ       สะอาดเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อย 1 คน

4.6.1.7 การทำความสะอาดรายปี ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด การปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

4.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำการจ้างดังต่อไปนี้

4.6.2.1 พื้นอาคารทั้งหมด บริเวณภายนอกห้อง เช่น ทางเดินส่วนกลาง พื้นระเบียง ลอบบี้
เทอร์เรส ชั้น 1 หน้าห้องบันได ราวบันได ที่นั่งหน้าห้อง  ห้องน้ำชาย – หญิงทุกห้อง พร้อมลงเคลือบเงา

4.6.2.2 ทำความสะอาดกระจก ประตู – หน้าต่างทุกชั้นที่อยู่รอบนอกห้องและกระจกในห้องน้ำหญิง – ชาย

4.6.2.3 ทำความสะอาดฝ้าผนัง ฝ้าเพดาน เก็บกวาดหยากไย่รอบนอกห้อง

4.6.2.4 ทำความสะอาดภายในและภายนอก

                   - ห้องผู้จัดการ ชั้นที่ 1

                   - บริเวณเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้า

                   - ห้องอื่นๆทุกห้องทุกชั้นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.6.2.5 ทำความสะอาดซักพรมที่มีรอยเปื้อนตามจุดต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง และดูดฝุ่นพรม (หากกรณีที่เกิดความสกปรกพื้นพรมทางบริษัทฯ ยินดีบริการซักพรมให้ทันที)

4.6.2.6 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพต้องทำความสะอาด

 

4.6.3 มาตรฐานของงาน

การทำความสะอาดสถานที่ในอาคารมหาจักรีสิรินธร ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่กำหนดในข้อ 4.4

4.6.4 การส่งพนักงานเข้าทำความสะอาด คุณสมบัติพนักงานรักษาความสะอาดและการควบคุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4.5

          สำหรับผู้ประกอบการซึ่งชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และได้เข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยเคร่งครัด

 1. 5. ระยะเวลาดำเนินการจ้างทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

            เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 12 เดือน )

 1. 6. วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง

                 วงเงินจำนวน 113,987,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าจ้างและค่าล่วงเวลา และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 1. 7. สถานที่ติดต่อ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้  0-2942-6800 ต่อ 1130 - 1132 โทรสาร  0-2513-9735   

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๔๑/๒๕๖๓
การจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลงวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา
                          ๑.๕     บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
                                   ()    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้เริ่มทำงาน
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๙๙,๓๕๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคารวม
                          ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                 ๗.     การทำสัญญาจ้าง
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัย ภายใน  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                          ๗.๑     เงินสด
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบไว้แล้ว
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                          มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
                          งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                          งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ วัน
                          งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                          งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                          งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
                          งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง
                 ๙.    อัตราค่าปรับ
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๒๐ ของราคาค่าจ้าง
                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า       นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
                                   (๒)    มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓