ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ แบบที่ 2 จำนวน 10 ชุด

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ เซนเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม