ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ 

**ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึกอธิการบดี ชั้น 2 (วัน-เวลา ราชการ) หรือรายงานตัวออนไลน์ได้ที่ คลิ๊ก

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/acad.chandra/