ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<


กองพัฒนานักศึกษา : https://op.chandra.ac.th/dsd