ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 

ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อไปเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

  • คณะศึกษาศาสตร์ คลิ๊ก
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาดนตรีสากล) คลิ๊ก
  • คณะวิทยาศาสตร์ คลิ๊ก  
  • คณะวิทยาการจัดการ คลิ๊ก

ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารด้านล่าง

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : https://www.facebook.com/acad.chandra