ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

เนื้อหา :  ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย : https://bit.ly/3dHEjPa

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง : http://cad.chandra.ac.th/final-chandra/

 


กองพัฒนานักศึกษา : https://op.chandra.ac.th/dsd