ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานปรับปรุงโรงฝึกงาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ กิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานปรับปรุงโรงฝึกงาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานปรับปรุงโรงฝึกงาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ กิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
               ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานปรับปรุงโรงฝึกงาน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ กิจกรรม จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เอกอนันต์ ซีวิล (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม